circolore header content

Hoe gaat Circolore met jouw gegevens om?

Circolore biedt verschillende diensten: nieuwsbrieven met inspirerende en inhoudelijke artikelen, coaching- en therapie trajecten, workshops en trainingen.  Hiervoor is het nodig om een aantal persoonsgegevens, zoals b.v.  je naam en emailadres, te kennen. Circolore wil netjes en integer met je gegevens omgaan en zorgt ervoor dat je persoonsgegevens zorgvuldig en in lijn met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Privacy statement Circolore, mei 2018

Circolore, gevestigd aan Matenstraat 4 te Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Functionaris Gegevensbescherming is Helena Kwaaitaal. De contactgegevens vindt u hier.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Circolore verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Nieuwsbrieven: voornaam en emailadres
Individuele begeleidingstrajecten: voor- en achternaam, adresgegevens,geboortedatum (bij therapeutische trajecten), telefoonnummer, e-mailadres
Workshops en trainingen: voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer, en indien nodig adresgegevens.
Opdrachtgevers: voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer en bedrijfsadresgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Circolore verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Circolore verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en verslaglegging van therapietrajecten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Circolore neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Circolore) tussen zit.
Circolore gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Acymailing van Joomla voor nieuwsbrieven en Googleanalytics om te zien hoeveel mensen (anoniem) de website bezoeken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Circolore bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Behalve informatie voor de nieuwsbrieven (voornaam en emailadres) en emailverkeer wordt alle overige informatie off-line bewaard op een computer met wachtwoordbeveiliging.
Gegevens voor facturering hebben een bewaartermijn van 8 jaar, dit vanwege de verplichte 8 jaar bewaartermijn vanuit de belastingdienst. Daarna worden zij verwijderd.

Nieuwsbrieven: Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens ook achter de schermen binnen één week, permanent verwijderd.

Therapeutische trajecten: Vanuit de beroepsgroep geldt een verplichte bewaartermijn van 15 jaar voor verslaglegging. Daarna worden de verslagen en behandelovereenkomsten verwijderd. Verslaglegging vindt off-line plaats via een cliëntnummer en voornaam op een met een wachtwoord beveiligde computer. Al het emailverkeer wordt binnen het einde van het jaar waarin het traject is afgerond verwijderd. Voor en achternaam, aanvang en einde van therapie blijven behouden.

Coachingtrajecten: De vanuit de NOBCO geadviseerde bewaartermijn, voor verslaglegging, bevat 7 jaar. Verslaglegging vindt off-line plaats via een cliëntnummer en voornaam op een met een wachtwoord beveiligde computer. Na 7 jaar wordt verslaglegging, ingeleverde opdrachten en andere informatie zoals c.v. verwijderd. Al het emailverkeer wordt binnen het einde van het jaar waarin het traject is afgerond verwijderd. Voor en achternaam, aanvang en einde van het coachingtraject blijven behouden.

Workhops en trainingen: Er vindt geen gestructureerde verslaglegging plaats. Eventuele aantekeningen, opdrachten, emailverkeer worden binnen het einde van het jaar waarin het traject is afgerond verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Circolore verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Circolore gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Circolore en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Functionaris gegevensbescherming, zoals hierboven vermeldt.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Circolore wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Circolore neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming zoals hierboven vermeldt.

Wageningen 25 mei 2018

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.